Net Design Shop : Ready Shopping site
 

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์Member Login               Search :             language    :    thai eng

 

 

 

วิธีการเช่าพาเลท


1.ลูกค้า บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ที่ประสงค์จะเช่าพาเลท STT-PALLET ท่าน


สามารถติดต่อกับ หจก.ฯ ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้ (โดยแจ้งชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์


ติดต่อเบอร์แฟกซ์ ชื่อผู้ประสานงาน)       1.1 เบอร์สำนักงาน 0-2429-5698 เบอร์แฟกซ์ 0-2429-5697


       1.2 E-Mail : sttpallet@gmail.com


       1.3 สายด่วน 094-925-2569 (คุณเชษฐ์) ID Line : sttpallet


            

2.หจก.ฯ จะติดต่อกลับท่าน เพื่อสอบถามรายละเอียดวัตถุประสงค์การเช่าพาเลท เพื่อใช้งาน


ประเภทไหน ออกบู๊ท หรือ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งทำใบเสนอราคาให้พิจารณา3.หากท่านพึงพอใจในราคาค่าเช่าพาเลท และเงื่อนไขการเช่าพาเลทต่างๆ ก็จะมีการตกลง


ทำสัญญาเช่า วางเงินมัดจำ ชำระค่าเช่า ในลำดับถัดไปหมายเหตุ :

             -ปรกติการเช่าพาเลทของ STT-PALLET ลูกค้าต้องรับสินค้าเอง แต่หากไม่สะดวก


STT-PALLET มีบริการควบรวมการจัดส่งทั้งไปและรับกลับเมื่อครบสัญญาเช่าพาเลท


             -มีการวางเงินมัดจำ 30% ของมูลค่าสินค้าทั้งพาเลทใหม่และมือสอง (ลูกค้าจะได้


รับเงินมัดจำคืน เมื่อส่งมอบพาเลทเช่าคืนกลับ หจก.ฯ โดย หจก.ฯ จะพิจารณาจากสภาพพาเลท


และเงื่อนไขข้อกำหนดการชำรุดเสียหายฯ ของ หจก.ฯ)


             -บริการพาเลทเช่าตั้งแต่ 1วัน ถึง 1เดือน สำหรับบริษัทออกบู๊ท อีเว้นท์ (คิดอัตราค่า


เช่าแบบเหมาจ่าย หรือต่อตัวต่อวัน หรือขั้นบันได)


             -บริการพาเลทเช่าตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 5 ปี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (คิดอัตราค่า


เช่าแบบเหมาจ่าย หรือต่อตัวต่อวัน หรือขั้นบันได)


              -ให้เช่าพาเลทตั้งแต่ จำนวนน้อยที่สุด 1 ตัว จนถึงปริมาณสูงสุด 15,000 ตัว ต่อ


การเช่า 1 โครงการ

        

              -ให้เช่าพาเลทชนิดพิเศษ เฉพาะงาน เช่น เข้าห้องเย็น-12 ถึง -40 องศา การรับ


Load หนักเป็นพิเศษ 1,500 KG.ขึ้นไป สำหรับการขึ้น Racking ***คิดจะซื้อ คิดจะเช่า คิดถึงเรา STT-PALLET***